หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก  หน้าแรก     ดาวน์โหลด 

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด  
 ระเบียบพัสดุ อบต.
     ระเบัยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๑ดาวน์โหลด
     ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๘ดาวน์โหลด
     การป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาวน์โหลด
     หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหารถยนต์มาใช้ในราชการ ว.๐๐๔๗ ลง ๗ มกราคม ๒๕๕๑ดาวน์โหลด
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๘ พ.ศ.๒๕๕๓ดาวน์โหลด
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๓ดาวน์โหลด
     ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาวน์โหลด
     ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาราคาดาวน์โหลด
     การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว.๑๔๕๒ ลง ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๑_ยังใช้ได้อยู่ดาวน์โหลด
     การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมดาวน์โหลด
     การตั้งบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาวน์โหลด
     การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาวน์โหลด
     หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารการจัดการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาวน์โหลด
     ซักซ้อมการเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคา ประกวดราคา และประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดาวน์โหลด
     การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาวน์โหลด
     หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาวน์โหลด
 ระเบียบ กฎหมาย อบต.
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ดาวน์โหลด
     พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ดาวน์โหลด
     พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๖)พ.ศ.๒๕๕๒ดาวน์โหลด
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๓ดาวน์โหลด
     พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ดาวน์โหลด
     พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๔๙ดาวน์โหลด
     พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.๒๔๗๕ดาวน์โหลด
     พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.๒๕๐๘ดาวน์โหลด
     พระราชบัญญัติกำหนดราคาปานกลางของที่ดินสำหรับการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.๒๕๒๙ดาวน์โหลด
     พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๑๐ดาวน์โหลด
     พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๑๐ดาวน์โหลด
     พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ดาวน์โหลด
     พระราชบัญญัล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนพรรษา ๘๐ พรรษาดาวน์โหลด
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ดาวน์โหลด
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ดาวน์โหลด
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๒๖ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๔๘ดาวน์โหลด
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๙ดาวน์โหลด
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ดาวน์โหลด
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙ดาวน์โหลด
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๙ดาวน์โหลด
     ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.๒๕๕๑ดาวน์โหลด
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๓ดาวน์โหลด
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ฯ พ.ศ.๒๕๕๔ดาวน์โหลด
 การบริหารงานบุคคล
     แนวทางการเทียบตำแหน่งข้าราชการพลเรือนกับพนักงานส่วนท้องถิ่น ตาม ว.๕๐ ลงวันที่ ๓ เม.ย.๒๕๕๕ดาวน์โหลด
     การจัดทำตารางเทียบขั้นเงินเดือนในขั้นที่เทียบได้ตรงกันกับขั้นเงินเดือนเดิม ตาม ว.๔๙ ลงวันที่ ๓ เม.ย.๒๕๕๕ดาวน์โหลด
     ประกาศ ก.จ.,ก.ท,และ ก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง อปท.ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวดาวน์โหลด
     การจัดทำทะเบียนประวัติพนักงานส่วนท้องถิ่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กดาวน์โหลด
     วุฒิการศึกษาที่กำหนดเป็นปริญญาทางสังคมศาสตร์ ตาม ว.๒๐๒๖ ลง ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๖ดาวน์โหลด
     หารือการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น(กรณีประเมินและวันเห็นชอบเลื่อนระดับ)ดาวน์โหลด
     การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นภายหลังวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ตามหนังสือที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๑๖๓ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๙ดาวน์โหลด
     ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กดาวน์โหลด
     แนวทางการปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรให้เป็นไปตามมาตรา ๓๕ แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ดาวน์โหลด
     แนวทางการเทียบตำแหน่งข้าราชการพลเรือนกับพนักงานส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๐๙.๒ว๕๐)ดาวน์โหลด
     ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครพนม เกี่ยวกับเรื่องการบริหารงานบุคคล(กรณีเลื่อนนอกระดับควบ)และประกาศหลักเกณฑ์การให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวดาวน์โหลด
     ตัวอย่าง_แบบประเมินลูกจ้างประจำเพื่อปรับปรุงตำแหน่งลูกจ้างประจำดาวน์โหลด
     ประกาศ ก.อบต.(ก.กลาง)เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบลดาวน์โหลด
     การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาวน์โหลด
     มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกำหนดระดับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล(ปลัด ระดับ ๘)กรณีพิเศษดาวน์โหลด
     แบบประเมินองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตตำบล(ปลัด ๘) ฉบับรองสมศักดิ์ฯลงนามดาวน์โหลด
     หารือการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานส่วนตำบล(กรณีขอใช้บัญชีส่วนราชการอื่น)ดาวน์โหลด
     หลักเกณฑ์การขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ระดับ 4 ไป 5 ระดับ 5 ทั่วไป และระดับ 6ดาวน์โหลด
     หารือปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีการโอนพนักงานส่วนตำบลดาวน์โหลด
     การปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นดาวน์โหลด
     แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องดาวน์โหลด
     แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่ง หัวหน้าส่วนระดับ ๗ เป็นผู้อำนวยการกอง ระดับ ๗ดาวน์โหลด
 แบบฟอร่ม
     แบบคำขอขึ้นทะเบียนเบี้ยความพิการดาวน์โหลด
     แบบคำขอขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุดาวน์โหลด
     หนังสือมอบอำนาจรับเบี้ยยังชีพดาวน์โหลด
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หัวข้อหลัก
กรกฎาคม 2564
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 2829 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 28 กรกฎาคม 2564
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด คน
หมายเลข IP 3.236.124.56
คุณเข้าชมลำดับที่ 347,500
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่
2015-01-07

 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่
อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา
Tel : 038-086493
Email : muangmailocal@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.