หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีมาตรการห้ามออกนอกเคหสถาน ระหว่างเวลา 21.00 - 04.00 น.  เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกรณีต่อไปนี้เช่น ไปพบแพทย์ การขนส่งสินค้าที่มีความจำเป็นเช่น ยา เวชภัณฑ์ สินค้าอุปโภคบริโภค น้ำมันเชื้อเพลิง สินค้าทางการเกษตรสำหรับประชาชนที่มีความจำเป็นในการเดินทาง สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ “หยุดเชื้อ ช่วยชาติ” ที่จะให้ประชาชนใช้ลงทะเบียนเพื่อขออนุญาตเดินทาง กรณีมีความจำเป็นอย่างยิ่ง  เพื่อช่วยลดการสัมผัสของเจ้าหน้าที่หน้าด่าน  ที่ต้องตรวจเอกสารและประชาชนไม่ต้องเข้าคิวในการร้องขอออกนอกพื้นที่ โดยขอให้กรอกข้อมูลในเว็บไซต์ เพื่อรับจะได้รับ คิวอาร์โค๊ด สำหรับนำไปแสดงที่ด่านให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 นายสมชาย  ตันมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่      ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ตามโครงการดำเนินงานชุมชนยังยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาต ชุมชน/หมู่บ้าน ณ บ้านบางพุทรา หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองใหม่ โดยมีนายอิศรา  เจริญชาศรี นายอำเภอราชสาส์น เป็นประธานในพิธีเปิด
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 นายสมชาย  ตันมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ พร้อมด้วยนายสมบูรณ์ ใหม่สาลี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยแถวกำลังพลชุดปฏิบัติการประจำตำบลตามแนวทางการขับเคลื่อนยุทธการพิชิตภัยยาเสพติดด้วยแนวคิดวิถีใหม่                    เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)                     ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอราชสาส์น  
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ เรื่อง "การลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19)    
"พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID-19"  สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เชิญชวนร่วมสมทบทุนชุดธารน้ำใจฯ มอบให้ผู้กักตัวที่ด้อยโอกาส ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้และไร้ที่พึ่ง เพื่อลดความเสี่ยง ป้องกัน และเยียวยาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ผ่านการดำเนินงานของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สถานีกาชาด เหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอ บริจาคเงินผ่าน QR code E-donation​ รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีโดยไม่ต้องขอรับใบเสร็จ หรือบริจาคเงินผ่านบัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักสีลม ชื่อบัญชี "สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ" ประเภทบัญชี “กระแสรายวัน” เลขที่ 001-1-34567-0 ธนาคารกรุงไทย สาขาสุรวงศ์ ชื่อบัญชี "สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย" ประเภทบัญชี “กระแสรายวัน” เลขที่ 023-6-06799-0 แจ้งความประสงค์รับใบเสร็จ ดังนี้ ✔️ ชื่อ-นามสกุล ✔️ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ✔️ ที่อยู่จัดส่งใบเสร็จ และเบอร์โทรศัพท์ ✔️ แนบหลักฐานการโอนเงิน ✔️ ระบุ "พลังใจก้าวผ่านวิกฤต COVID-19" ส่งที่​อีเมล donation@redcross.or.th #TRConlineDonation​ #covid19 #สภากาชาดไทย Redcrossfundraising - สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย
วันที่ 17 - 21 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ร่วมกับอำเภอราชสาส์น รพ.สต.ตำบลเมืองใหม่ สมาชิก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  และ อสม.ประจำหมู่บ้าน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจ และเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ (หมู่ 1 - 9) ลงทะเบียนฉีดวัคซีน โควิด 19
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ขอประชาสัมพันธ์ แอปพลิเคชั่น "พ้นภัย" เพื่อใช้เป็นช่องทางหนึ่งในการบริหารจัดการสาธารณภัย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยร่วมกันได้อย่างทันต่อสถานการณ์
วันที่ 7 เมษายน 2564 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล และผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และความเข้าใจในระบบงาน ระเบียบกฎหมาย กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตสำนึกของบุคลากรให้มีวินัย คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ตลอดจนให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในกรอบแนวทางรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System: ITAS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่ 7 เมษายน 2564  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ร่วมกับ รพ.สต.เมืองใหม่ และ อสม.ตำบลเมืองใหม่ ดำเนินการควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ ม.9 ต.เมืองใหม่ อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา หลังได้รับรายงานพบผู้ป่วยสงสัยป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ จำนวน 1 ราย ในการนี้ได้ดำเนินการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลาย และฉีดพ่นเคมีแบบละอองฝอยเพื่อทำลายยุงลายตัวแก่
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ดำเนินงานโครงการ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี" โดยดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกํนโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลเมืองใหม่โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ดำเนินการระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2564)  

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 ต่อไป
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หัวข้อหลัก
กรกฎาคม 2564
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 2829 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 28 กรกฎาคม 2564
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด คน
หมายเลข IP 3.236.124.56
คุณเข้าชมลำดับที่ 347,474
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่
2015-01-07

 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่
อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา
Tel : 038-086493
Email : muangmailocal@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.